VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. 

Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • klantenbeheer;
 • beheer van bestellingen;
 • facturatie en boekhouding;
 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en speciale aanbiedingen;
 • de goede organisatie van onze diensten;
 • behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • beheer van geschillen;
 • public relations;
 • statistieken en marktonderzoek;
 • veiligheid;
 • logistiek en
 • naleven van wettelijke verplichtingen.

OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) boekhouding, facturatie en leveringen;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en
 • in het kader van het gerechtvaardigd belang van onze onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, het beheer van onze veiligheidsvoorschriften, klantenbeheer, leveranciersbeheer enz. en na het verrichten van een belangenafweging. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u steeds met ons contact opnemen.

Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijv. marktonderzoek activiteiten of het versturen van een nieuwsbrief), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

In het kader van ons veiligheidsbeleid nemen wij een foto van iedere chauffeur die onze site betreedt. Bij het poseren voor deze foto wordt de toestemming van de chauffeur in kwestie verondersteld.

HOE VERKRIJGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.

Wij zullen dergelijke persoonsgegevens hoofdzakelijk verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijv. in het kader van gesprekken en contacten, door afgifte van een businesskaartje,...).

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens ook verkrijgen omdat anderen ze aan ons geven, omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn of door de manier waarop u interageert met ons.

Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of - zo nodig - van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende inhouden:

 • standaard identificatie- en contactgegevens (bijv. naam, adres (privé/werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mailadres (privé/werk);
 • persoonlijke eigenschappen (bijv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal...);
 • financiële gegevens (bijv. bankrekeningnummer...);
 • uw afbeelding indien u als chauffeur onze site betreedt;
 • tewerkstellingsgegevens (bijv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel...);
 • de door u opgegeven informatie in formulieren (bijv. contactformulieren) en aan alle mogelijke diensten en communicatiekanalen die wij aanbieden;
 • gegevens over de door u gewenste producten en diensten;
 • gegevens over hoe u onze producten en diensten gebruikt;
 • gegevens die u ons verstrekt wanneer u interesse die u hierbij toont in onze producten en diensten en
 • gegevens over hoe u met ons interageert en andere gelijkaardige informatie.

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Als algemene regel worden de persoonsgegevens verwerkt in het kader van de verkoop van onze producten en het gebruik van onze diensten bewaard gedurende een periode van 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie (met inbegrip van garantieperiodes en diensten na verkoop).

Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.